Preskočiť na obsah

Sme spoločnosť OZÓN Ekočistenie

Prevádzkujeme webové stránky www.hlbkovetepovanie.sk a www.cistenieadezinfekcia.sk

Pri poskytovaní služieb, predaji tovarov a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

  1. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, email, telefónny kontakt

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou služieb.

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o  poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie do dňa poskytnutia našich služieb od našej poslednej komunikácie.

  1. Spracúvanie osobných údajov v prípade objednania služby alebo tovaru

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt.

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – poskytovanie služieb a predaj tovaru. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami počas doby kým nedôjde k poskytnutiu služby alebo tovaru.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov(hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií.

Na základe akého právneho základu spracúvameosobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas poskytovania služieb a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takých služieb.

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom našich webových stránok. Sú to:

  • majiteľ webových stránok IČO: 50142992, DIČ: 1080946680, Telefón: 0948 762 262, Mail: info@ozonekocistenie.sk
  • prevádzkovateľ webových stránok EuroNET Slovakia s.r.o. Šoltésovej 365/41, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36316130, IČ DPH (DIČ): SK2020112633
  • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Dunajská 1, 811 08 Bratislava
  • poskytovatelia emailingových služieb Google LLC,

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

  • Spracovanie účtovníctva Ing. Katarína Rantúchová, Šoltésovej 365/41, 017 01 Považská Bystrica

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese ozonekocistenie@gmail.com alebo zavolate +421 948 762 262.

IV. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/, alebo sa obrátiť na súd.

Tieto zásady sú účinné od 7.7. 2022